Suistimal İnceleme

Fikret Sebilcioğlu
 • Fikret Sebilcioğlu, SMMM  CFE, Anti-Bribery Specialist
 • Yönetici Ortak
 • E-posta Gönder

Gizem Tastemel

Çalışan suistimallerinin sıklıkla gerçekleşmesi ve ilgili kayıpların önemli bir hale gelmesi etik ve uyum programlarının en kritik elementlerinden olan soruşturma sürecine ilişkin profesyonel destek almanın önemini arttırmıştır. Cerebra'nın adli muhasebe ve suistimal inceleme uzmanları, yolsuzluk, varlıkların kötüye kullanılması ve mali tablo hilelerini içeren suistimallere ilişkin ihbarların değerlendirilmesi ve soruşturmaların yürütülmesi konusunda sizlere kapsamlı çözümler sunmaktadır. 

Suistimal iddaları, devlet soruşturmaları veya beyaz yaka suç ve usulsüzlüklerine ilişkin diğer iddalarla karşılaşan kurumlar için dikkatli ve hızlı bir şekilde durum tespiti çalışmasının yapılması son derece kritiktir. İddiaları değerlendirmek için, genellikle büyük miktarda karmaşık bilginin kolayca analiz edilebilir bir yapıya indirgenmesi gerekir. Erken aksiyon ile iddiaların uygun şekilde soruşturulması, ihlallerin değerlendirilmesi ve tespiti, güçlü etik ilkelerine bağlılığın gösterilebilmesi ve hissedar değerini korumak yönünde adımlar atılabilmesi için oldukça önemlidir.

Bununla birlikte, organizasyonlar, genellikle hızlı, uygun maliyetli ve tarafsız bir soruşturma yapabilmek için doğru beceri ve tecrübeye sahip kaynaklardan yoksundur.

Cerebra size nasıl yardımcı olabilir?

Cerebra suistimal inceleme uzmanları, yöneticilerin ve şirket avukatlarının suistimal vakalarına ilişkin doğru kararlar alabilmeleri için gerekli kritik bilgileri hızlı bir şekilde sağlayabilirler. Ekibimiz, soruşturmanın amaçlarını anlamak ve uygun kaynakları kullanmak amacıyla müşterilerle yakın işbirliği içinde çalışır. Etkili veri analitiği tekniklerinin kullanımı da dahil olmak üzere ayrıntılı sorgulama ve incelemeler yoluyla Cerebra, müşterilerimizin avukatları, yöneticileri, iç denetim ve uyum departmanları ile birlikte gerçeği ortaya çıkarmak, bulguları değerlendirmek, uygun cezai ve/veya hukuki aksiyonları belirlemek için çalışır.

Cerebra’nın suistimal inceleme uzmanları, farklı kapsam ve karmaşıklık seviyelerinde, etkili soruşturmalar yürütmek için gerekli olan finansal sezgiye, adli muhasebe uzmanlığına, araştırma becerilerine ve teknolojik bilgi birikimine sahiptir.

Adli Muhasebe İncelemeleri

 • Kapsamlı muhasebe tecrübemizi ve uzmanlığımızı kullanarak muhasebe kayıtlarının ve destekleyici belgelerin incelenmesi, bilinen veya şüpheli suistimal vakalarının araştırılması
 • Karmaşık finansal konulara ilişkin gerçeklerin tespiti
 • Hem görüşmeler hem de veri analizleri sonucunda belirlenen kırmızı bayrakların ve anormalliklerin değerlendirilmesi ve detaylı olarak araştırılması
 • Hukuki süreçte kullanmak üzere geçerli dijital ve fiziksel delillerin elde edilmesi
 • Eksik veya kasıtlı olarak tahrif edilmiş mali kayıtların bir araya getirilerek anlamlandırılması
 • Oluşan kayıpların ve ekonomik zararların hesaplanması

Kurumsal İstihbarat

 • Kamuya açık kaynaklardan faydalanarak kapsamlı araştırmaların yapılması
 • Çıkar ilişkilerinin araştırılması
 • Farklı dillerde internet, medya, sosyal medya, blog referans kontrolleri
 • Geniş network ağımız aracılığıyla “bilgiye haiz kişilere” içeriden ulaşılması, bunun yanı sıra eski gazetecilere ve ülke içi sektör uzmanlarından faydalanılması
 • Sektör ve pazar bilgimizden yararlanılması

E-keşif

 • Elektronik olarak depolanan tüm verilerin zamanında ve uygun maliyetler ile işlenmesi, araştırılması ve analiz edilmesi
 • Ekibimizin hızlı ve doğru bir şekilde çalışmasına imkan veren ve veri aramayı kolaylaştıran görsel tabanlı inceleme platformlarının kullanılması

Adli Veri Analitiği

 • Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerin anlaşılması (veri kaynağı, dosya formatları, iş süreci sahipleri ve ana sistemler vb.)
 • Bir çok farklı veri kaynağına bağlanarak verilerin tek bir platformda merkezileştirilmesi
 • İlgili belgelere hızlı bir şekilde odaklanabilmek için belge inceleme platformumuz aracılığıyla gelişmiş analizlerin yapılması
 • Olası suistimallere ilişkin kırmızı bayrakların tespitinde kurumun tüm ham verinin incelenmesi ve analiz edilmesi
 • Veri analiz araçları ile farklı boyutlardaki veri setleri üzerinde testler yaparak anomalilerin ve paternlerin saptanması
 • Muhasebe kayıtlarının yeniden düzenlenmesi
 • Yapılan analizler ile elde edilen çıktının, başka kaynaktan elde edilen bilgi ve kanıtlar ile birleştirilerek paternlerin doğrulanması ve ek araştırma gereken tutarsızlıkların tespit edilmesi

Adli Bilgisayar Analizi

 • Soruşturma yapıldığı şüphesi uyandırmadan bir şüpheliye ait iş bilgisayardaki elektronik verilerin (dosyalar, e-postalar vb.) adli bilişim araçları kullanarak ve hukuki süreçlerde delil olarak kabul edilebilirliğini sağlayan bir yöntem ile temin ve analiz edilmesi
 • Sabit diskten silinen, saklanan veya kasten veya yanlışlıkla hasar görmüş verilerin kurtarılması
 • Hem hedef sistemin hem de ele geçirilen kanıtların bütünlüğünün sağlanması
 • Adli bilişim konusunda uzman ve güvenilir dış hizmet sağlayıcılar ile müşterilere adli bilişim hizmetleri sunulması

Raporlama

 • Gerçekleşen suistimal türlerinin belirlenmesi, finansal kaybın ölçülmesi ve suistimal bağlamında muhasebe kavramlarının sunulması ve açıklanması
 • Soruşturma sonucunda önemli paydaşlara (örneğin; şirket merkezindeki yönetim kurulu ve üst düzey yönetim, yerel üst yönetim, hukuk danışmanları, düzenleyiciler veya mahkeme) sunulmak üzere tam bağımsız bir uzman raporunun hazırlanması
 • Kurum içi hukuk müşavirine ve kurum dışı avukatlara dava stratejisi konusunda yardımcı olmak ve olası sonraki adımlar konusunda tavsiyelerde bulunmak
 • İç kontroller, iş süreçleri ve organizasyona ilişkin eksiklikler veya gelişmeye açık alanlar ile ilgili yönetime tavsiye raporunun hazırlanması

Soruşturmalar

 • Çalışanlar ve yöneticiler ile adil ve tarafsız bir şekilde bilgi toplamayı amaçlayan görüşmelerin yapılması
 • Bir soruşturmanın görüşme sürecini etkili yapmak amacıyla planlama yapılması
 • Hangi bilgilerin soruşturma ile ilişkili olduğunun ve incelemeye tabi tutulması gerekliliğinin belirlenmesi
 • Soruşturmanın neyi başarmayı amaçladığının tasarlanması ve hedef belirlenmesi
 • Potansiyel tanıkların her birinden hangi bilgilerin elde edilebileceğine dair net bir görüşün oluşturulması ve bu bilgilerin elde edilebilmesi için en iyi yöntemin tasarlanması

Cezai kovuşturmanın desteklenmesi

 • Hileli mali kanıtların değerlendirilerek müşteriye ve hukuk danışmanlarına tavsiyelerde bulunarak dava sürecini desteklemek
 • Hukuki süreci desteklemek amacıyla şirket iç ve dış avukatları ile koordineli bir şekilde çalışılmak
 • Kanıtlardaki zayıf noktalara dikkat çekerek tespit edilen risklerin yönetilebilmesi amacıyla avukata ihtimal dahilindeki alternatif soruşturma prosedürlerinin önerilmesi
 • Soruşturmanın kanıt toplama kurallarına uygun olarak yapılması ve soruşturmanın yargıya intikal edeceği varsayımıyla hukuk sistemi tarafından belirlenen kurallara bağlı kalınması
 • Duruşmalarda uzman ifadesinin verilmesi
PAYLAŞ